Toelatingsvoorwaarden Katten(zorg)hotel Proosdijlanden

Artikel 1: Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Katten(zorg)hotel Proosdijlanden: De natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te noemen de ondernemer, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.

Eigenaar: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan.

Gastdier: het dier van de eigenaar, waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is gesloten.

Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen de ondernemer en de eigenaar, waarbij de ondernemer zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de eigenaar te betalen prijs.

Verzorging: De door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het gastdier.

Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

Reservering: De afspraak tussen de ondernemer en de eigenaar om het gastdier gedurende een overeengekomen periode huisvesting te verlenen in het kattenpension tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het dier geldende tarief.

Vaccinatie: De op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover de ondernemer de eigenaar informeert en waaraan de eigenaar moet voldoen.

Geldige vaccinatie: 

De vaccinatie tegen kattenziekte en niesziekte (Bijv. Nobivac Tricat) mag niet ouder zijn dan drie jaar.

De vaccinatie tegen niesziekte (Bijv. Nobivac Ducat) mag niet ouder zijn dan een jaar.

Deze vaccinatie mag niet tijdens het verblijf verlopen.

Is uw kat een langere tijd niet gevaccineerd? Dan is ons advies eerst te laten vaccineren met een vaccinatie tegen kattenziekte en niesziekte. Na 3-6 weken deze te herhalen. 

Let op: 3 weken na de booster vaccinatie (tweede vaccinatie) is de kat voldoende beschermd en dus welkom in ons hotel. Eerder helaas niet.

Machtiging: Een door de eigenaar aan de ondernemer schriftelijk verstrekte volmacht, die de ondernemer verplicht om voor rekening van de eigenaar deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijke symptomen zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de eigenaar met betrekking tot de huisvesting van een gastdier in een kattenpension.

Artikel 3: de reservering

De eigenaar kan via de telefoon of via de mail een reservering doorgeven. Eigenaar ontvangt van de ondernemer een daarvoor bestemd reserveringsformulier. Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende formulier, wordt de factuur opgemaakt voor de aanbetaling. De reservering wordt definitief nadat ondernemer de aanbetaling heeft ontvangen. De betalingstermijn bij reservering is tot 5 dagen na aanvraag.

Indien u een reservering ongedaan wil maken, kan dit kosteloos tot uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum. Daarna worden verblijfskosten in rekening worden gebracht. (zie artikel annuleren, later brengen, eerder ophalen)

Artikel 4: De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het reserveringsformulier. De eigenaar geeft middels handtekening aan volledig op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden en geeft hiervoor akkoord. Na totstandkoming van overeenkomst ontvangt de eigenaar schriftelijk of per mail een bevestiging van het ontvangst van het ingevulde reserveringsformulier.

Artikel 5: de prijs

De prijs die de eigenaar moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De dagprijs is inclusief verzorging, voeding, huisvesting van het gastdier en inclusief de verschuldigde BTW. De dagprijs geldt voor elke dag van verblijf van het gastdier. Bij breng en haaldagen wordt de hele dagprijs berekend.

Artikel 6: de aanbetaling

De aanbetaling betreft €25.00. Eigenaar ontvangt bij aangaan van de reservering een mail over hoe te betalen, betalingskenmerk e.d.

Artikel 7: De betaling

De betaling van het nog openstaande bedrag, vindt plaats bij het ophalen van het gastdier, onder aftrek van een eventueel gedane aanbetaling. Op dit moment eindigt de pensionovereenkomst. De eigenaar ontvangt een bewijs van betaling van de (medewerker) van de ondernemer.

Artikel 8: niet tijdige betaling
De eigenaar is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de eigenaar de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de eigenaar. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 9: De annuleringsregeling

Bij annulering wordt de reserveringssom niet terug betaald.

Bij voortijdige beëindiging van het verblijf in het hoogseizoen worden alle gereserveerde dagen in rekening gebracht. Het hoogseizoen loopt van 1 juli tot en met 31 augustus en met de kerstperiode van 15 december tot en met 10 januari.

Artikel 10: rechten en plichten van de ondernemer

 1. De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.
 2. De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de eigenaar ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van het gastdier.
 3. Het Katten(zorg)hotel kent geen 24 uurs zorg. Tijdens de openingstijden van Dierenartspraktijk Proosdijlanden en in de weekenden worden de gastdieren tweemaal daags gevoerd, verzorgd en medicatie gegeven. In de nachten is er geen medewerker aanwezig.

Artikel 11: Verantwoordelijkheden en plichten van de eigenaar

 1. De eigenaar moet, uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier aan de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het huisdier.
 2. De eigenaar is verplicht bij het ondertekenen van de pensionovereenkomst of uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het kattenpension, het bewijs af te geven dat het gastdier de op dat moment in de sector vereiste vaccinaties heeft ondergaan. Deze maatregel is in het belang van uw kat en die van de anderen Katten(zorg)hotel gasten.

Katten zonder een geldig (of met onvolledig ingevuld) Europees dierenpaspoort of vaccinatiebewijs en identificatiechip kunnen niet worden toegelaten. Het plaatsen van een identificatiechip kunnen wij eventueel voor u verzorgen.

 1. Bij het niet tijdig vaccineren van het gastdier, zal het gastdier in quarantaine worden geplaatst en alsnog de vereiste vaccinaties krijgen. De verblijfskosten is anders getarifeerd en zullen aan de eigenaar worden doorberekend, even als de kosten voor vaccinatie.
 2. De eigenaar is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de eigenaar niet is toe te rekenen.
 3. De vaccinatie tegen kattenziekte is drie jaar geldig en moet minimaal 3 weken vóór het ingaan van de verblijfsperiode gegeven zijn. De vaccinatie tegen niesziekte (calicivirus) mag niet ouder zijn dan 10 maanden en moet eveneens minimaal 3 weken vóór het ingaan van de verblijfsperiode gegeven zijn.Voor beide vaccinaties geldt dat de periode van de vaccinatie niet mag vervallen tijdens het verblijf in ons katten(zorg)hotel. Wij wijzen u er met nadruk op dat een geldige vaccinatie geen garantie geeft op het uitblijven van niesziekte.

Artikel 12: Ziekte van het gastdier

 1. Bij ziekte van het gastdier zal de veterinaire zorg verleend worden, die op dat moment nodig wordt geacht. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de eigenaar.
 2. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier inderdaad veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de eigenaar of bij de door de eigenaar aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen, zal worden gehandeld in het belang van het gastdier.
 3. De ondernemer mag, als veterinair deskundige, het gastdier kalmerende of andere medicamenten toedienen.
 4. De ondernemer is bij teruggave van het gastdier aan de eigenaar, verplicht melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens het verblijf. Van het raadplegen van de dierenarts wordt in het verslag (in Animana, Veterinaire Software Programma) in elk geval melding gemaakt.
 5. Bij het aantreffen van vlooien, wormen of andere parasieten bij het gastdier, wordt het dier door de ondernemer hiervoor behandeld. De kosten hiervan komen voor de eigenaar.

Artikel 13: Overlijden van het gastdier

 1. De ondernemer stelt na het overlijden van het gastdier de eigenaar of diens contactpersoon hiervan zoals afgesproken op de pensionovereenkomst. De eigenaar, die zelf over het stoffelijke overschot van het overleden gastdier wil beschikken, kan dit binnen 1 week na de afgesproken ophaaldatum, op een afgesproken plaats ophalen. Gebeurt dit niet, dan zal de ondernemer het stoffelijke overschot via de destructie laten verwijderen.
 2. Indien het gastdier tijdens het verblijf in het kattenpension overlijdt, kan de ondernemer sectie laten verrichten. De ondernemer zal de eigenaar of de door deze aangewezen contactpersoon vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie. De kosten van de sectie komen voor rekening van de ondernemer.
 3. De eigenaar kan:
  1. sectie laten verrichten op zijn overleden gastdier door de eigen dierenarts, indien de ondernemer besluit geen sectie uit te voeren;
  2. door de eigen dierenarts een contraexpertise naar de doodsoorzaak laten uitvoeren. In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere kosten voor rekening van de eigenaar.
 4. Op verzoek van de eigenaar kan de ondernemer zorgdragen dat het stoffelijke overschot op kosten van de eigenaar wordt gecremeerd of begraven.

Artikel 14: Gevolgen van het niet nakomen van de pensionovereenkomst

 1. Indien de eigenaar zich zonder bericht niet op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het kattenpension meldt, is de ondernemer:
  1. niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de eigenaar beschikbaar te houden
  2. gerechtigd om 100% van de pensionprijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen.
   Bovenstaande geldt niet als het de eigenaar niet is toe te rekenen.
 2. Indien de eigenaar zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het kattenpension ophaalt, zal de ondernemer de eigenaar aanmanen om het gastdier op te halen. Die aanmaning geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Wanneer de eigenaar, dan wel de contactpersoon, binnen 2 weken na ontvangst van de brief geen gevolg geeft aan de sommatie, heeft de ondernemer het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke pensionprijs (d.w.z. inclusief de periode van verlenging) te betalen, vermeerderd met de eventuele asiel-kosten.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de eigenaar aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van de ondernemer of aan personen in zijn dienst, komt de eigenaar in aanmerking mits de eigenaar binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de ondernemer kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door ondernemer geleverde dienst.
 2. De ondernemer zal de eigenaar of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 3. De eigenaar is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.
 4. De ondernemer is tegenover de eigenaar niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de eigenaar in het kattenpension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

Artikel 16: Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de pensionovereenkomst worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de eigenaar zijn rechten verliest.

Artikel 17: Geschillen
Bij een geschil tussen eigenaar en ondernemer, zal gepoogd worden door (schriftelijke) communicatie tot een gepaste oplossing te komen voor beide partijen.